Miljö och hållbarhet

Scandinavian Mountains Airport AB kommer att vara en av de ledande flygplatserna i sin storlek, kopplat till hållbarhet.

– FÖR DESTINATIONEN SCANDINAVIAN MOUNTAINS MED RESMÅLEN SÄLEN – IDRE – TRYSIL – ENGERDAL

Vi tänker långsiktigt och hållbart, vår fjällmiljö är vår framtid. Här ska vi utveckla vår basnäring i harmoni med framtiden.

För landsbygdstillväxt och möjlighet till bibehållen service, arbetstillfällen och möjlighet att bo och leva på landsbygd över hela Sverige och Norge är besöksnäringen en av de viktigaste näringslivsgrenarna idag och inför framtiden. Idag genererar vi tillsammans i regionen kopplat till besöksnäringen i Scandinavian Mountains ca 4 400 arbetstillfällen.

Fungerande infrastruktur med god tillgänglighet i hela Sverige, både i våra storstadsområden och på landsbygden är en av de parametrar som är viktiga för utveckling, och då på ett sätt som långsiktigt tar tillvara det som styr vår framtid, kopplat till både ekonomi och miljö.

Vårt arbete kring Hållbarhet är viktigt och drivs i samverkan mellan alla våra destinationer. Vi arbetar efter en modell med fokus på miljö-, ekonomi- och social hållbarhet, där krav och utveckling ställs på både det offentlig och privata.  Läs gärna mer om hur vi arbetar tillsammans och se våra handlingsplaner för certifiering.

Under senhösten 2017, är vår målbild att regionen Scandinavian Mountains, ska vara en certifierad destination, med de fyra resmålen Sälen, Idre, Trysil och Engerdal. Trysil är redan idag en certifierad destination och föregångare i arbetet. Läs mer om certifieringsarbetet.

– FÖR FLYGPLATSEN SCANDINAVIAN MOUNTAINS AIRPORT AB

Flygplatsen kommer att ha anpassade tariffer mot flygbolag som flyger med de modernaste flygplan som finns på marknaden, med fokus på mindre utsläpp och buller. En satsning på biofuel kommer att vara prioriterat. Fokus kommer också att vara på att installera ny teknik för t.ex. inflygning och att arbeta innovativt för att fokusera på hållbarhet ur tre aspekter, miljö- socialt och ekonomisk hållbarhet.

Miljötillstånd krävs för att få driva en flygplats, vårt miljötillstånd är godkänt och reglerar på vilket sätt vi får driva vår flygplats.

Tillståndsmyndighet för miljötillståndet är Mark – och miljödomstolen, och tillsynsmyndighet Länsstyrelsen. Till vårt miljötillstånd är ett antal villkor knutna som vi följer för att få bedriva flygverksamheten.

Scandinavian Mountains Airport arbetar som bolag och tillsammans med medarbetare efter några enkla grundstenar:

  • Hållbarhet ur tre aspekter ska alltid genomsyra vår verksamhet, miljö- socialt och ekonomiskt.
  • Vi ska vara delaktiga lokalt, regionalt, nationellt och internationellt i arbetet för att på bästa sätt skapa långsiktiga goda förutsättningar för flygplatsens utveckling.
  • Vi ska ständigt vara innovativa och se om möjligheter finns till förbättringar för vår verksamhet och miljön.

Att följa och efterleva de olika avtal och mål som Sverige är engagerat i både nationellt – och internationellt, är en självklarhet för oss som flygplats.
I Sveriges nya flygstrategi som presenterades under våren 2017 går att läsa om både möjligheter och utmaningar för att uppnå ett gott transportsystem:

”Förutsättningarna för flyget i Sve­rige ska förbättras. Den snabba samhälls- och omvärldsutveck­lingen ger både möjligheter och utmaningar för flyget i framtiden. Samtidigt som det finns ett ök­ande behov av tillgänglighet, na­tionellt såväl som internationellt, måste också utmaningarna adres­seras. Det kommer t.ex. att krävas ytterligare åtgärder för att minska flygets miljö- och klimatpåverkan. Eftersom flyget till sin natur är internationellt ska Sverige också i fortsättningen vara engagerat och pådrivande i EU och internatio­nella fora, t.ex. vad gäller arbetet för rättvisa villkor och sund kon­kurrens inom flygbranschen.”

På länken finns mer information kring Sveriges flygstrategi.