hållbarhet

Hållbarhet enligt oss

Scandinavian Mountains Airport har ett naturligt incitament att vårda naturen och miljön som vi verkar och bor i. Vi vill kombinera tillgänglighet med fossilfrihet och fokuserar på att det är utsläppen från flyget som ska minska – inte flygresandet i sig.

Varför bygger vi en flygplats?

Vi vill vara med i utvecklingen av regionen och förbättra tillgängligheten till och från en internationell skiddestination med året runt verksamhet som skapar arbetstillfällen och inflyttning. Vi brukar säga att vi bygger en tillväxtmotor och inte bara en flygplats. Tack vare satsningen ser vi stora nyinvesteringar i bl.a. nytt boende, handel och förbättringar av bl.a. vägnät, el-, vatten och avloppsanläggningar, sophantering och polisiär närvaro.

Sälens tidigare flygplats byggs ut

Scandinavian Mountains Airport byggs på samma mark som Sälens flygplats har legat på sedan början av 1970-talet. Dess strategiska placering mitt i Nordens största alpina region och fantastiska fjällnatur öppnar upp för fler besökare året runt. I denna unika region bedrivs turistverksamhet vilket gör att kraven på hållbarhetsarbetet är högt ställda.

En privat flygplats som skapar tillväxt​

Scandinavian Mountains Airport är en regional satsning i en glesbygdsregion, för att skapa en långsiktig tillväxt med flera arbetstillfällen och fast bosatta. Bolaget är helt privatägd av ett stort antal lokalt engagerade norska och svenska företag. Den växande besöksnäringen lyfts ofta fram som Sveriges nya basnäring. Branschen är personalkrävande och bidrar också till en snabbare etablering av såväl nyanlända som unga.

Grönare flyg

Scandinavian Mountains Airport arbetar för att kombinera tillgänglighet med fossilfrihet och fokuserar på att det är utsläppen från flyget som ska minska, inte flygresandet i sig. Det handlar också om ökad energieffektivisering i hela flygplatsdriften. Exempelvis med en successivt ökad elektrifiering och andra teknikutvecklingsspår. Därmed får ett bränslebyte – i kombination med den teknikutveckling som sker parallellt – en central roll.

Så låg miljöpåverkan som möjligt

Under byggnationen tillvaratog Scandinavian Mountains Airport bortschaktade massor samt GROT och stubb inom området så att inget hamnade på deponi, installerat LED både på landningsbanan samt i terminal- och garagebyggnationen, installerat bergvärme, förebygger bränslespill med oljeavskiljare och använder invallade cisterner, kontinuerliga arbetsmiljökontroller samt att de bergmassor som tillförs kom från närliggande bergtäkter. 

 

I driften arbetas det med anpassade tariffer mot flygbolag som flyger med de modernaste flygplanen, med fokus på mindre utsläpp och buller. Det verkas även för att minimera utsläppen i mark, vatten och luft, samt minimera kemikalieanvändningen samt uppkomsten av avfall. Scandinavian Mountains Airports egna arbetsfordon (36 st.) använder uteslutande HVO som bränsle. Tankning sker lokalt på flygplatsen. Resterande fordon går helt på el förutom en friktionsmätningsbil, en skoter och en fyrhjuling som drivs med bensin. 

 

Samtliga transferbussar till och från flygplatsen använder 100% HVO. De hyrbilar som finns på flygplatsen är laddhybrider, elbilar och HVO Dieselbilar. På Scandinavian Mountains Airport finns laddstationer för elbilar.

Fossilfritt inrikesflyg 2030

Den svenska flygnäringen har genom branschföreningen Svenskt Flyg tagit fram en färdplan för hur svenskt flyg kan bli fossilfritt. Färdplanen visar hur inrikesflyget kan vara fossilfritt år 2030 och hur flyg som startar från svenska flygplatser kan vara fossilfritt 2045. Branschen har, tillika med 10-talet andra branscher i Sverige, lämnat sin färdplan till regeringen – som bidrar till riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045. Detta arbete samlas nationellt under namnet Fossilfritt Sverige. Scandinavian Mountains Airport är medlem i föreningen Sveriges regionala flygplatser (SRF) där en av målsättningarna är ett fossilfritt flygresande år 2030.

Fly Green Fund

Scandinavian Mountains Airport samarbetar med Fly Green Fund, en icke vinstdrivande organisation genom vilken privatpersoner, företag och offentliga organisationer kan köpa hållbart flygbränsle för att klimatreducera sina flygresor. Målet är att, genom ökad användningen och efterfrågan, få igång storskalig lokal produktion av hållbart flygbränsle i Norden. På så sätt bidrar Fly Green Fund till att Sverige och Norden driver utvecklingen av hållbara flygbränslen framåt, vilket är en viktig del i arbetet för att minska flygets klimatpåverkan globalt.

Flyget i ett större perspektiv

Globalt sett står flygets utsläpp av koldioxid för cirka två procent av världens koldioxidutsläpp. Den totala klimatpåverkan bedöms kunna motsvara upp till fyra procent av de globala koldioxidutsläppen på grund av att delar av utsläppen sker på hög höjd. Sveriges andel av världens koldioxidutsläpp är cirka två promille och i Sverige står flygets koldioxidutsläpp, in­ och utrikes, för cirka fem procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Scandinavian Mountains Airports initiala andel av det svenska flygets koldioxidutsläpp beräknas till två promille. Klimatpåverkan när man sitter i ett fullt flygplan är ungefär lika stor som om man kör ensam samma sträcka i en vanlig bensinbil.